Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

Ocena:

0/5 | 1 głosów

uwagawazneUrząd Miejski w Wyśmierzycach przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

 Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga ponadto dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Wyśmierzyc zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.1396)

Kto może wywozić ścieki?

 Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Wyśmierzyc.

Na terenie naszej gminy opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych mogą prowadzić:

  1. Gmina Wyśmierzyce ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce – tel. (48) 615 70 03.
  2. Wywóz ścieków Handel obwoźny Bogdan Ogorzałek ul. Kościuszki 42, 26-811 Wyśmierzyce – tel. 608 140 097.
  3. ASE – TRANS Sebastian Pytka ul. Jana Brzechwy 45, 26-800 Białobrzegi –
    608 155 155/505 013 412.

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.                                  

Od 16 marca 2020 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach będą przeprowadzać kontrolę podpisanych umów na wywóz nieczystości płynnych.

W przypadku braku w/w dokumentów zostanie nałożona na właściciela nieruchomości kara grzywny w wysokości 1 500,00 zł.