Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021 - 2030"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2030.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 8 maja 2021 roku do 14 czerwca 2021 r.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej .

 

Link do formularza on-line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJXR86R-tlH5oChuXJr0_J-_jq96rALo_Q7NWCwZmtHvedDw/viewform?usp=pp_url

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/137/21 w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Burmistrz Wyśmierzyc, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021 - 2030.
Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii na temat przedmiotowego dokumentu.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021 - 2030.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 8 maja 2021 roku do 14 czerwca 2021 r.:
•    w formie pisemnej poprzez:

- formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach www.wysmierzyce.pl oraz w Puncie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, który należy przesłać na adres e-mail: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce;

- formularz uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach www.wysmierzyce.pl

link do formularza on-line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJXR86R-tlH5oChuXJr0_J-_jq96rALo_Q7NWCwZmtHvedDw/viewform?usp=pp_url

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021 – 2030 będzie w okresie konsultacji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach www.wysmierzyce.pl oraz w Puncie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach w godzinach pracy Urzędu.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.