Informacje dotyczące zakazu stosowania dmuchaw na terenie województwa mazowieckiego

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w nawiazaniu do pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 października 2020 r., znak: PZ-PI-I.721.10.2019.MB, dotyczącego przyjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego nowego programu ochrony powietrza dla województwa, wobec rosnącej liczby pytań odnośnie zakazu stosowania dmuchaw na terenie województwa mazowieckiego, przedstawia stosowne informacje.

Zakaz stosowania dmuchaw został określony w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała ta weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

W programie ochrony powietrza zawarto wykaz działań niezbędnych do podjęcia, w celu poprawy jakości powietrza i podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie (załącznik nr 5 do uchwały). Jednym z takich działań jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. zakazowi używania dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie realizacji tego działania przypada na 1 stycznia 2021 r., a zakończenie na 31 grudnia 2026 r. W ww. okresie czasu bezwzględnie zakazu powinni przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkownicy ogrodów działkowych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Integralną częścią przyjętego programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych. Jako element podjętej uchwały wchodzi on w życie również 30 września 2020 r. Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza, a tym samym narażenia ludzi na szkodliwe skutki zdrowotne oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń. Działania przewidziane w planie znajdują się w załączniku nr 7 do uchwały.

Różnica pomiędzy programem i planem polega na tym, że program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, realizowane do 2026 r., które przyniosą trwałe efekty w perspektywie wieloletniej. Natomiast plan działań krótkoterminowych określa działania realizowane tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni. Czas trwania powiadomienia
i obszar ryzyka określane są każdorazowo w zależności od wielkości stężeń pyłu w powietrzu, które w dużej mierze zależą od wielkości emisji z domów mieszkalnych, ale również od warunków meteorologicznych. Czas trwania zakazu i obszar, na którym zakaz będzie obowiązywał, każdorazowo będzie podawany w powiadomieniu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą na stronach internetowych: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings , Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/monitoring-srodowiska , samorządów gminnych, za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (aplikacja RSO), na paskach informacyjnych telewizji regionalnych lub w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB).

Aby podkreślić wagę problemu emisji wtórnej, w planie działań krótkoterminowych jako jedno z działań obowiązujących podczas trwania powiadomień dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu również wskazano zakaz użytkowania dmuchaw. Zakaz ten będzie obowiązywał na obszarze wskazanym w powiadomieniu przez okres określony w powiadomieniu, nawet jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r. Zakaz stosowania dmuchaw do liści w tym przypadku również obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników. Zakaz ten obowiązywał będzie również wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkowników ogrodów działkowych.

Powyższe obostrzenia mogą być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędów gminnych/miejskich, czy inspekcję ochrony środowiska. Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Natomiast zgodnie z art. 332. ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny. Kara taka wynosi od 500 zł do 5 000 zł. Zaznaczyć jednak należy, że większe konsekwencje dla obywatela związane są ze złym stanem powietrza, w postaci chorób układu krwionośnego i oddechowego.

Do ww. zakazów bezwzględnie powinny dostosować się organy administracji, w zakresie pełnionych przez nie funkcji i wykonywanych działań, ponieważ zgodnie z art. 315 ustawy Prawo ochrony środowiskaw przypadku niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza lub planach działań krótkoterminowych organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków. Do ww. zakazów dostosowuje się również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Mając na uwadze szeroki zakres wdrażanej uchwały, a także złożoność wprowadzanych poprzez nią regulacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie widzi potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych
i informujących społeczeństwo o aktualnie obowiązujących przepisach prawa miejscowego i podejmuje w tym zakresie wiele działań. Niezwykle ważne jest, aby informacja dotarła do wszystkich mieszkańców województwa. Niestety realizacja działań edukacyjnych z poziomu regionalnego nie daje wystarczającej skuteczności. Dlatego tutejszy Urząd apeluje
o podjęcie możliwie najszerszych kroków w celu poinformowania mieszkańców gmin i podmiotów zlokalizowanych na ich terenie o programie ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych. W tym celu warto np. informować spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządy ogrodów działkowych, a także instytucje zlokalizowane na terenie gminy.

W razie wątpliwości dotyczących np. prawidłowej interpretacji przepisów ww. uchwały Sejmiku, barier w realizacji programu i planu, ale też w innych sprawach związanych z ochroną powietrza, zachęcamy do kontaktu pod adresem: powietrze@mazovia.pl bądź pod numerem telefonu: 22 597 94 81 (sekretariat Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Ochrony Powietrza). Ponadto na stronie www.powietrze.mazovia.pl zamieszczane są na bieżąco najważniejsze informacje związane z działaniami województwa na rzecz poprawy jakości powietrza. Mam nadzieję, że wspólne starania o poprawę jakości powietrza przyniosą wymierne korzyści.

z up. Zarządu Województwa

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,

Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

(podpisano elektronicznie)