Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena:

0/5 | 0 głosów

m 1583bf2b0b2619Osoby fizyczne, które na swoich nieruchomościach na terenie Gminy Wyśmierzyce posiadają wyroby zawierające azbest, corocznie do dnia 31 stycznia, są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach "Informacji o wyrobach zawierających azbest". Informację składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

Jeden egzemplarz informacji właściciel (zarządca lub użytkownik nieruchomości) składa w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, a drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Jeżeli „Informacja” nie była do tej pory składana należy dokonać spisu wyrobów zawierających azbest, w czym pomocny jest formularz pod nazwą „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
Poniżej załączamy pliki zawierające wzory wymienionych wyżej druków.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku