Informacja dot. Raportu o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2019 rok

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieInformuję, że w dniu 25 czerwca 2020 roku odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2019 rok, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Wyśmierzyc wotum zaufania.

Na podstawie art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, czyli do 24 czerwca 2020 roku. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 24 czerwca 2020 roku nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce w skrzynce podawczej (I piętro) lub na Sekretariacie pok. nr 200, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku od 7:30 do 17:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

LINK DO TREŚCI RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2019 ROK: http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_1494

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora