Edukacja i sport

2023-08-30 10:34:48

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2023/2024

2021-04-06 10:56:55

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola na terenie gminy Wyśmierzyce

2021-02-10 17:49:03

Kształcenie młodocianych pracowników

Dofinansowanie kształcenia młodocianych.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

2021-02-10 17:47:28

Stypendia Pomostowe 2020/2021

Dzień dobry,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu  XIX edycji Programu „Stypendia Pomostowe 2020/2021”, skierowanego do absolwentów szkół średnich, którzy zakwalifikują się na I rok studiów stacjonarnych w polskich uczelniach publicznych.

Szczegóły w załączniku poniżej:

2021-02-10 17:52:59

Pomoc materialna o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016 / 2017

Pomoc może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wyśmierzyce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: