Debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za rok 2021

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), Burmistrz Wyśmierzyc przedstawił Radzie Miejskiej w Wyśmierzycach raport o stanie Gminy w terminie do dnia 31 maja 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Wyśmierzyc w roku poprzednim. Rada Miejska w Wyśmierzycach rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc. Nad przedstawionym przez Burmistrza Wyśmierzyc raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Również na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności złożonych formularzy zgłoszeniowych do Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Wyśmierzyc wotum zaufania.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy ustalony został na dzień  22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Na podstawie art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy, czyli do 21 czerwca 2022 roku (wtorek), do godz. 15:30. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 21 czerwca 2022 roku nie będą rozpatrywane.

W związku z powyższym formularze zgłoszeniowe mieszkańców będą przyjmowane do skrzynki podawczej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

LINK DO TREŚCI RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2021 ROK:

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_2160

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2021 rok