Bezpłatne szkolenie Prawo Jazdy kat.D

Ocena:

0/5 | 0 głosów

elka

Szanowni Państwo "AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW zaprasza na: BEZPŁATNE SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. D (20 godzin teorii, 60 godzin praktyki) plus UPRAWNIENIA DO PRZEWOZU OSÓB (130 godzin teorii, 10 godzin praktyki) osoby w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo, zamieszkujące na terenach wiejskich subregionu radomskiego, do udziału w projekcie pt. „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.” W szczególności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia.

 

W ramach projektu uczestnikom zapewnimy kompleksowe wsparcie w postaci:

  • doradztwa zawodowego;
  • szkoleń zawodowych;
  • materiałów dydaktycznych;
  • cateringu;
  • stypendium szkoleniowego;
  • trzymiesięcznych płatnych staży;
  • zwrotu kosztów dojazdu za szkolenia i staże.

 

ULOTKA

Zapraszamy do biura projektu:

„AS” OŚRODEK SZKOLENIA

KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW

26-600 Radom, ul. M. Curie-Skłodowskiej 18 lokal 302,

tel. (48) 385 86 03, kom. 796-252-500

www.as.radom.pl, e-mail: as.projekt82@tlen.pl

„AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW Marcin Suwała

realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, VIII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.”www.mapadotacji.gov.pl

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 60 osób biernych zawodowo (32K, 28M) w wieku 30 lat iwięcej, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarach wiejskich subregionu radomskiego, poprzez objęcie uczestników projektu programem aktywizacji zawodowej obejmującym diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestnika projektu, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staż zawodowy

w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r.

Wartość projektu [586462,22] Dofinansowanie projektu z UE [553262,22]