Bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Wyśmierzyce

Ocena:

0/5 | 0 głosów

m 1583bf2b0b2619W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynęła oferta złożona przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie  Ratunkowe w Białobrzegach. Art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert i uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

 

Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferta musi spełnić następujące warunki:

    - musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

    - wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

    - zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizację – na 7 dni oferta zamieszczana jest w formacie PDF w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wysmierzyce.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach www.wysmierzyce.pl. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Burmistrz Wyśmierzyc podejmuje decyzje o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera
z organizacją umowę o przyznanie dotacji na jego realizację.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadza dwa dodatkowe ograniczenia:

   - łączna kwota środków przekazywanych w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł,

   - wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Wyśmierzyce