Aktualności

sortuj:

2023-10-03 12:20:56

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §80 i §85 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 października 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

2023-09-29 13:13:19

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §59 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 października 2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2023-09-28 13:20:53

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz  §59 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 3 października 2023 r. o godz. 9:00 na ulicy Piaskowej w Wyśmierzycach.

2023-09-28 11:48:02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego Opieka Wytchnieniowa nad osobami
z niepełnosprawnościami w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Ogłoszenie konkursu opieka wytchnieniowa

Zarządzenie

 

2023-09-27 11:22:00

Komunikat

2023-09-26 09:35:26

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2023-09-25 12:46:28

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia wojskowe

2023-09-25 10:11:54

Wnioski o udzielenie pomocy dla producentów rolnych

Szanowni Państwo,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), informuje, iż od dnia 6.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 

Stawka pomocy wynosi 2500 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw spowodowane przez przymrozki wiosenne, huragan lub grad w 2023 r.

 

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Powyższa pomoc będzie udzielana:

w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;

poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

 

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

2023-09-19 08:35:02

Przerwa w dostawie wody

Szanowni Państwo,

informujemy że dzisiaj w godzinach 8:30 do około 12:00 na terenie Wyśmierzyc, w związku z pracami konserwacyjnymi sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

2023-09-15 12:10:14

Zawiadomienie o LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 4 i § 22 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 19 września 2023 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2023-09-13 14:54:52

Obwieszczenie-Obwodowej-Komisji-Wyborczej-nr-6-w-Wyśmierzycach

2023-09-13 13:26:33

Nowy dokument tożsamości - mDowód

2023-09-12 09:49:04

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

Poniżej znajduje się link do aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji, zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji.

Wnioski do komisji gminnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2023 r.
Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok.

Reasumując, rolnik w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie opcje:

1) Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego)

lub

2) Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).

 

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony tylko do komisji gminnej pozostanie bez rozpatrzenia.

/htm/a/Zalacznik-nr-10-Wniosek-o-oszacowanie-szkod-w-wyniku-wystapienia-suszy-rolniczej-.docx

2023-09-11 15:10:56

XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2023

 

Załączniki:

/htm/a/_Regulamin_STMiG-2023.pdf

/htm/a/2023-STMiG-ZGLOSZENIE.xls

/htm/a/2023-STMiG-SPRAWOZDANIE.xls

 

2023-09-11 08:07:56

Dofinansowanie zadania pn. ,,Ekopracownia - "Szkoła bliżej natury"

2023-09-08 12:17:04

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §80 i §85 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 września 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2023-09-07 13:47:12

Wniosek o zapewnienie dowozu wychowanka/ucznia niepełnosprawnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

  • Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:
  • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21.rok życia;
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach,

  • wniosek o dowożenie dziecka do placówki oświatowej (wzór w załączniku),
  • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.
  • W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie wychowanka/ucznia do przedszkola/szkoły w danym roku szkolnym do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację, do której klasy będzie uczęszczało dziecko.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Miejski w  Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75,

 26-811 Wyśmierzyce:

 

Załączniki:

1. /htm/a/Zarzadzenie-nr.docx - Zarządzenie nr 94/2022r Burmistrza Wysmierzyc z dnia 17 listopada 2022 r.

2. /htm/a/Zal--nr-1-wniosek.doc - Dowóz indywidualny - Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego.

3. /htm/a/Zal--nr-2-Rachunek-dowon-niepelnosprawnych.doc - Rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego.

4. /htm/a/Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie.docx - Poświadczenie dyrektora szkoły/ośrodka do której/którego uczęszcza uczeń.

2023-09-05 15:17:21

Narodowe czytanie

OGŁOSZENIE

2023-09-04 09:11:48

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023 - 2024

OGŁOSZENIE

2023-09-01 11:56:14

Żłobek "Leśne Skrzaty" zaprasza na Dzień Otwarty - 03.09.2023 r.

2023-08-31 12:25:07

Zaproszenie Radom Expo 2023

2023-08-30 11:26:51

Zaproszenie

2023-08-30 10:01:17

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2023/2024

2023-08-29 14:48:14

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz  §59 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 1 września 2023 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2023-08-29 12:21:32

KOMUNIKAT - SZCZEPIENIE LISÓW

2023-08-29 10:20:52

Informacja dotycząca Legionelli

2023-08-29 07:02:05

Plan polowań

2023-08-22 07:46:50

Plan polowań

2023-08-21 12:59:01

Informacja o polowaniu zbiorowym

2023-08-21 08:26:06

Zawiadomienie o LXXI Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 22 i § 36 ust. 1 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXXI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2023-08-18 08:58:44

10% tańsze bilety Kolei Mazowsze

2023-08-18 08:57:00

Dofinansowanie zadania pn. ,,Ekopracownia - "Szkoła bliżej natury"

2023-08-16 14:03:23

Zawiadomienie o LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 4 i § 22 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2023-08-11 14:35:51

Informacja do rolników