Aktualności

sortuj:

2023-02-06 15:20:50

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych sytuacji unikamy"

Urząd Miejski w Wyśmierzycach i KRUS Białobrzegi zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

2023-02-06 15:14:08

IV Ogólnopolski Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki

Urząd Miejski w Wyśmierzycach oraz KRUS Białobrzegi zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

2023-02-06 15:07:55

Konkurs " My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"

Urząd Miejski w Wyśmierzycach oraz KRUS Białobrzegi zapraszają do wzięcia udziału w konkursie !

 

2023-02-02 08:49:43

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

 

Szanowni Państwo!

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych znajdujących się na Państwa terenie. Spotkanie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A w sali wykładowej znajdującej się na parterze przy wejściu głównym. Tematem spotkania będzie prawidłowe składanie jak i rozliczanie wniosków na realizację zadania publicznego o którym mowa jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o informację do dnia 8 lutego 2023 r. o ilości osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu ze względu na ograniczona ilość miejsc.

Potwierdzenie obecności proszę wysyłać na adres adam.kuszewski@mazovia.pl lub na numer telefonu 48 368 29 63

2023-02-01 13:44:09

Nowa aplikacja mobilna mZUS.

2023-02-01 11:33:22

Podsumowanie kampanii "Moc Polskich Warzyw" w 2022 r.

 

2023-01-31 11:14:14

Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 31.01.2023 roku

 ROA.BR.0002.62.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  07.02.2023 o godz. 8:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXII Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.01.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

8. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

9. Interpelacje Radnych.

10. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) w sprawie : nadania nazwy ulic w miejscowości Kostrzyn, gmina Wyśmierzyce.

d) w sprawie : nadania nazwy drodze gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1805/6, 1805/17 oraz na działce ewidencyjnej 1178, obręb Wyśmierzyce.

e) w sprawie : ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyśmierzyce.  

f) w sprawie : wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach.

g) w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wyśmierzyce, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym , akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

h) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0005 Klamy, działka nr 271/3.

i) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 242.

j) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 376.

k) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 87/1.

l) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0006 Kostrzyń, działka nr 706/4.

ł) w sprawie : w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0011 Redlin, obejmującej działki: nr 851, nr 852, nr 853, nr 854, nr 855, nr 856.

m) w sprawie :  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0001 Wyśmierzyce, działka nr 1394.

n) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

o) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/18/18 z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

p) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

r) w sprawie : ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.

s) w sprawie : ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjo-wychowawczego, umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w Gminie Wyśmierzyce.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Miejskiej.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Stanisław Podpora

 

2023-01-27 13:38:15

Konsultacje w sprawie nadania nazw ulicom w Wyśmierzycach.

2023-01-26 12:28:02

Kalendarium badań statystycznych prowadzonych przez GUS.

2023-01-26 11:58:59

Nabór wniosków do projektu "Kompetencje dla sektorów - gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja".

Do 2 II 2023 r. trwa nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. "Kompetencje dla sektorów - gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja".

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,

Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Link dla zainteresowanych osób https://www.facebook.com/agencja.arleg/posts/pfbid02mpwjdbPHyJrJmYKyPgCnieLg3mN7iMPuiAB5hdfgMQWUYftD688BT1uB6Re4xS3Kl

 

2023-01-26 11:55:26

Kampania " Nie pozwól wygrać depresji".

 

2023-01-26 09:33:31

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2023-01-25 12:44:52

Zmiana lokacji Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Od dnia 26.01.2023 r. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach będzie ulokowany na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

2023-01-24 11:53:30

Wykaz nieruchomości na sprzedaż z terenu Gminy Wyśmierzyce.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Kozienicach zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości na sprzedaż z terenu Gminy Wyśmierzyce nr WZ/011/PFZ/2023.

2023-01-20 14:06:43

Program "Czyste Powietrze"

Punkt Konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.

Szczegółowe informacje na temat programu,,Czyste Powietrze” dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.czystepowietrze.gov.pl.

2023-01-20 10:08:42

Pomoc psychologiczna dla uchodźczyń z Ukrainy przebywających w województwie Mazowieckim.

   

2023-01-20 08:50:43

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej.

2023-01-19 13:44:24

Komunikat - program "Czyste Powietrze"

 W ramach Programu Priorytetowego " Czyste Powietrze" od 19.09.2018r. do 31.12.2022 r. mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce złożyli 49 wniosków o dofinansowanie, zostało zawartych 39 umów o dofinansowanie, zostało zrealizowane 18 przedsięwzięć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kwota wypłaconych dotacji to : 333249,77 zł.

2023-01-19 07:59:05

Zawiadomienie o LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 19.01.2023 roku

 ROA.BR.0002.61.2023

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  24.01.2023 o godz. 8:30 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

   4. Zamknięcie obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

                                                                                                         

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach

2023-01-18 13:22:09

Likwidacja KGW w Kożuchowie.

Sołtys Sołectwa Kożuchów Dorota Laskowska informuje, że proces likwidacji KGW w Kożuchowie został zakończony.

2023-01-17 11:26:57

Nabór do konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

2023-01-16 13:58:23

Informacja

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej
w Kostrzynie obędzie się spotkanie
z mieszkańcami w związku z proponowaną zmianą nazwy ul. Białobrzeskiej na ul. Wesołą.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców wskazanej ulicy.

2023-01-16 11:08:46

Targi TSW Kielce.

TSW 2023 – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 18 i 19 stycznia 2023 r.

– ZMIANA LOKALIZACJI

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora XIII edycja Targów TSW 2023 zmienia lokalizację. Targi odbędą się w niezmienionym terminie 18 i 19 stycznia 2023 r. na terenie Targów Kielce.

                                                                  

TSW to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych.

 

Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:

  • sadownictwie,
  • produkcji truskawek,
  • warzywnictwie,
  • ekologii i ogrodnictwie zrównoważonym.

 

Podczas tegorocznych Targów zapraszamy również po raz pierwszy naKonferencję Jagodową – porzeczka i malina”, dzięki której poznacie tajniki upraw tych krzewów owocowych.

 

Wśród prelegentów będą zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy.

Podczas minionej edycji w ciągu dwóch dni na 23 000 m² powierzchni wystawienniczej swoje produkty zaprezentowało 346 firm z kraju i z zagranicy, odwiedziło nas 11 146 osób (wejście na targi było rejestrowane).

Dla zwiedzających wstęp na Targi jest bezpłatny.

 

Zachęcamy do rejestracji online na www.tsw.pl.

 

Do zobaczenia w Kielcach!

 

    

2023-01-16 10:33:23

Kondolencje dla Wiceburmistrz Wyśmierzyc.

2023-01-13 12:40:26

Komunikat odnośnie grypy ptaków HPAI.

2023-01-12 12:28:41

Kondolencje dla Burmistrza Wyśmierzyc.

2023-01-12 08:49:48

Usuwanie folii rolniczych

 

Burmistrz Wyśmierzyc informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wyśmierzyce”. Gmina Wyśmierzyce będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.
Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do Wyśmierzyc, ul. 16-go Stycznia (teren obok PSZOK) w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie. Stosowna informacja zostanie również opublikowana na stronie internetowej Gminy Wyśmierzyce.
Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku do Urzędzie Miejskim
w Wyśmierzycach osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysłać na adres e-mail umwysmierzyce@wysmierzyce.pl bądź za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Wyśmierzyce.

Nabór wniosków będzie trwał  do 15 lutego 2023 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku, gdy Gmina Wyśmierzyce otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie  folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” /htm/a/wniosek-folia-2.docx

Informujemy, że pomoc udzielana rolnikom w programie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wyśmierzyce” stanowi pomoc de minimis.

2023-01-09 12:55:50

Apel o zastrzeganie dokumentów niejawnych.

2023-01-09 12:44:18

Informacja.

2023-01-09 09:01:34

Ostrzeżenie o tlenku węgla.

2023-01-05 12:43:40

Informacja o spotkaniu w sprawie akcji informacyjnej dotyczącej grypy ptaków - HPAI

2023-01-05 12:23:53

Harmonogram konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego na 2023 r,

Szanowni Państwo!

Organizacje pozarządowe, jako podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać z samorządu województwa dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).
Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie
jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Gdzie znaleźć informacje o planowanych otwartych konkursach ofert?

Informacja o planowanych terminach ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku dostępna jest na stronie dialog.mazovia.pl

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji wraz z załączonym harmonogramem
do zainteresowanych podmiotów z terenu Państwa miasta/gminy.

Z poważaniem

Dyrektor Delegatury w Radomiu

Dawid Ruszczyk

2023-01-05 12:03:58

Nabór projektów do 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Szanowni Państwo!

Do 13 stycznia 2023 roku trwa nabór projektów do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców Mazowsza jest 25 mln złotych. Z niecierpliwością
i zainteresowaniem czekamy na ich pomysły.

Informacje o BOM

Przypominam, że niezbędne informacje dotyczące składania projektów można znaleźć
na stronie bom.mazovia.pl. Do Państwa dyspozycji oddajemy również informator - kompendium wiedzy o Budżecie Obywatelskim Mazowsza ( w załączniku).
Liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie w mobilizację mieszkańców naszego regionu
do składania projektów oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Z poważaniem

Dyrektor Delegatury w Radomiu

Dawid Ruszczyk

 

 
 

2023-01-03 08:38:06

Komunikat odnośnie możliwości zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego.

 

 

Informujemy, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. do dnia 31.12.2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
  2. od dnia 1 stycznia 2023 r. nie więcej niż 1500 kg;
  3. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa  niezakupionego w ramach limitu określonego  w pkt . 1 powiększa limit określony w pkt.2

 

Zapraszamy  osoby zainteresowane zakupem  do Urzędu Gminy

pokój 212 w godz.8.00-15.00.

2023-01-02 10:38:39

Ostrzeżenie o grypie HPAI