Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Witaszyn-Kożuchów-Wyśmierzyce oraz Redlin-Korzeń

Ocena:

0/5 | 0 głosów

wszystko razemTYTUŁ PROJEKTU:
 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Witaszyn-Kożuchów-Wyśmierzyce oraz Redlin-Korzeń
dla rozwoju Mazowsza

Projekt: ": Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Witaszyn-Kożuchów-Wyśmierzyce oraz Redlin-Korzeń." zrealizowany został w ramach Priorytetu III. – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu gminy.
 
Wartość projektu: 1 374 116,83 zł, w tym EFRR 1 126 775,80 zł
Okres realizacji projektu od 16-04-2007 do 18-09-2012   


 
        Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych, wzrost szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i ulepszenie jej parametrów technicznych. Długofalową konsekwencją realizowanego projektu będzie podniesienie jakości życia mieszkańców tych miejscowości oraz mobilność zawodowa i szerszy dostęp do edukacji. Planowana inwestycja pozytywnie przyczyni się do powstania spójnego układu drogowego i tym samym do  większego komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich jego uczestników. Zadanie inwestycyjne zapewni szybsze powiązanie z innymi drogami gminnymi i powiatowymi oraz odciążenie drogi krajowej nr 48.
Cele bezpośrednie projektu:
--poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji spalin, kurzu i pyłów do atmosfery,
--poprawa estetyki krajobrazu,
--rozwój agroturystyki i turystyki w gminie,
--skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów przejazdu osób i towarów,
--poprawa jakości życia mieszkańców i podwyższenie standardów bytowych poprzez stworzenie właściwych warunków komunikacyjnych,
--wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich poprzez zwiększoną mobilność zawodową mieszkańców,
--zwiększenie dostępności infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
--poprawa w dowozie dzieci i młodzieży do szkół transportem zorganizowanym,
--poprawa dostępności do ważnych ośrodków miejskich,
--poprawa jakości funkcjonowania systemu infrastruktury drogowej poprzez ułatwienie połączeń komunikacyjnych,
--zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
--rozwój sektora MŚP w gminie,
--zmniejszenie różnic warunków w rozwoju gospodarczym terenów w bezpośredniej bliskości dróg,
-- poprawa warunków dla użytkowników dróg.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu