Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc - najmniejszego miasta w Polsce

Wiek XIV
Data Wydarzenie
12 grudnia 1338 r. książę czerski Trojden I podpisał dokument na mocy którego przekazał kilka wsi nadpilickich (m.in. Wyśmierzyce) na własność zakonu benedyktyńskiego Św. Wojciecha w Płocku.
1378 arcybiskup gnieźnieński Jan Suchywilk udzielił zezwolenia na powstanie parafii wyśmierzyckiej.
Koniec XIV wieku Wyśmierzyce otrzymują prawa miejskie (dokładna data nie jest znana).
Wiek XV - Z tego okresu pochodza 2 wzmianki o mieście
Data Wydarzenie
1428 w poczet studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyjęty Mikołaj, syn Andrzeja z Wyśmierzyc
1465 proboszczem wyśmierzyckiej parafii został Stanisław Kłonica -późniejszy kandydat na opata w Płocku.
Wiek XVI
Data Wydarzenie
1521 Wyśmierzyce wraz z miastem Liwem zostały zobowiązane do przygotowania wozu wojennego z związku ze zbliżającą się wojną zTurcją
1521 sporządzono spis posiadłości i dochodów kościoła parafialnego. Z dokumentu wynika, że w mieście istnieje drewniany kościół a proboszczem jest Jan z Ośnicy. Do parafii należą następujące wsie: Redlin, Kożuchów, Błeszno, Olszowa, Grzmiąca i Las.
1566 sporządzenie opisu granic między miastem Wyśmierzyce należącym do mieszczan a gruntami kościelnymi.
Wiek XVII
Data Wydarzenie
1657 najazd wojsk siedmiogrodzkiego księcia Jerzego II Rakoczego, który niszczy doszczętnie miasto.
30 maja 1658 opat płocki ks. Tomasz z Rupniewa Ujejskiego wydał przywilej, który miał być pomocą przy odbudowie miasta- każdy kto się osiedlił w Wyśmierzycach został zwolniony z wszelkich opłat i podatków przez okres jednego roku.
1669 wojewoda krakowski Aleksander Michał Lubomirski wezwał szlachtę oświęcimską i zatorską do Wyśmierzyc na pospolite ruszenie, w którym brał udział Jan Chryzostom Pasek. Obozowanie pod miastem naraziło mieszkańców na olbrzymie szkody, dlatego nowy król Michał Korybut Wiśniowiecki ogłosił przywilej zwolnienia miasta z wszystkich możliwych oplat i podatków na okres 4 lat.
Wiek XVIII
Data Wydarzenie
1794 w czasie powstania kościuszkowskiego w pobliżu Wyśmierzyc stacjonowało wojsko narodowe, a Naczelnik Tadeusz Kościuszko był w Grzmiącej i Przybyszewie.
1795 zaborcy austriaccy zajęli miejscowe dobra na rzecz skarbu państwa.
1798 pierwszy zachowany spis mieszkańców Wyśmierzyc - właścicieli godpodarstw rolnych.
Druga polowa XVIII wielu to okres najwyższej koniunktury gospodarczej dla miasta. Odbywają sie tu cotygodniowe targi, 4 jarmarki roczne i dwa razy w roku 2-tygodniowe jarmarki specjalne.
Wiek XIX
Data Wydarzenie
1808 Ausriacy sprzedali na licytacji w Radomiu Wyśmierzyce Józefowi Teodorowi Makomaskiemu. który przejął folwark pobenedyktyński sadząc,że również ziemie należące do miejscowych mieszczan są jego własnością. Powstał dlugotrwały konflikt, który trwał kilkanaście lat.
1809 Wyśmierzyce zostają włączone do departamentu radomskiego, który jest częścią Księstwa Warszawskiego.
1860 spis ludności. Z dokumentu wynika, że w Wyśmierzycach mieszkało 1137 osób, istniało 137 domów drewnianych i 2 murowane (plebania i organistówka), 2 sklepy z towarami łokciowymi, 1 karczma-zajazd, 3 piwiarnie, 2 piekarnie, 1 jatka, 3 wiatraki. Dwustu mieszkańców było właścicielami gospodarstw rolnych a 64 rzemieślnikami. Istniało 7 ulic: Białobrzeska, Rynek, Kościelna, Długa, Poświętne i Wygon.
1869 Wyśmierzyce utraciły prawa miejskie.
Wiek XX
Data Wydarzenie
1922 przywrócenie praw miejskich. Pierwszym burmistrzem został Bronisław Wasiłkowski, aptekarz.
1939-1945 lata okupacji to okres łapanek i wywozu młodzieży do Niemiec, czas prześladowań, represji i rozstrzeliwań.