Aktualności - 6

sortuj:

2022-05-19 09:22:06

Festyn rodzinny

2022-05-18 12:10:00

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25.05.2022 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, mała sala konferencyjna.

2022-05-18 12:07:08

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  25.05.2022 o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2022-05-10 12:21:23

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWW2022/01

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr OWW2022/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.
świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP

2022-05-09 14:02:14

ISEKI

2022-05-06 10:58:16

WSPÓLNOTY GRUNTOWE Spotkanie

2022-05-04 14:39:02

KOLONIE DLA DZIECI

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od wielu lat organizuje kolonie dla dzieci rolników. Dostajemy na ten cel dotacje z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Organizujemy również kolonie na zlecenie Kuratoriów Oświaty w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, Rzeszowie. W 2021 r. z kolonii dla dzieci rolników skorzystały m.in. dzieci z gmin Tczów, Zwoleń, Radzanów czy Latowicz. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dziewięciodniowych kolonii dla dzieci rolników i ubiegamy się o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci rolników przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Całkowity koszt tych kolonii wynosi 1400,00 zł.

1--Program-MORZE-2022-T2.pdf

2--Informacje-dla-Rodzicow-KRUS-2022-lato.pdf

3--Niezbednik-kolonisty-2022.pdf

4--Karta_kwalifikacyjna_C_KRUS_2022_LATO.pdf

5--Wzor-oswiadczenia-inne-nazwisko.pdf

6--lista-uczestnikow-wypoczynku.xlsx

 

2022-05-04 14:33:43

Druhny i Druhowie

Druhny i Druhowie
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wyśmierzyce

 

 

 

W pierwszych słowach kierowanych do Was pragnę pokłonić głowę i oddać hołd sztandarom – symbolom historii, dokonań oraz dziesiątków lat a nawet ponad stulecia obecności w naszej społeczności.

CZYTAJ DALEJ

2022-05-04 09:28:55

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

2022-04-28 13:46:50

Zaproszenie do zgłaszania delegacji na dożynki

2022-04-28 12:57:59

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 22/2022

Burmistrza Wyśmierzyc

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie: unieważnienie otwartego konkursu ofert nr OWW2022/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2022 r., poz. 559) oraz na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zmianami),. zarządzam, co następuje:             

§ 1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr OWW2022/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

§ 2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Wyśmierzyc

                                     Wojciech Sępioł

2022-04-28 10:54:41

Możliwość wsparcia lokalnych przedsiębiorców

2022-04-28 10:25:41

Rekrutacja do żłobka

2022-04-28 09:21:13

Zakończył się odbiór folii rolniczych

W dniu 24 marca  odebrano od rolników, którzy zgłosili taką potrzebę, odpady pochodzące z działalności rolniczej tj. folię rolniczą, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.

Zbiórka odpadów przeprowadzona była w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na które Gmina Wyśmierzyce pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na odebranie prawie 11 ton odpadów pochodzących od rolników z terenu gminy Wyśmierzyce, którzy złożyli wnioski do programu.

Odpady odebrała firma East-Eco Daniel Czyżak.

2022-04-27 12:16:28

UWAGA!

W związku z awarią samochodu firmy odbierającej bioodpady, odbiór odpadów BIO nastąpi w dniu jutrzejszym, tj. 28.04.2022 r.

2022-04-22 12:54:57

Ocena jakości wody

2022-04-20 09:01:22

Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z przyznawaniem świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

/htm/a/wyplata-swidczenia-na-wyzywienie-i-zakwaterowanie.pdf

2022-04-15 08:56:44

Wesołych Świąt!

2022-04-14 11:47:16

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  20.04.2022 o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2022-04-11 09:52:12

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Miejski w Wyśmierzycach zwraca się do Mieszkańców Redlina z prośbą o zgłaszanie nowej lokalizacji przystanku autobusowego (przeniesienie wiaty przestankowej z obecnej lokalizacji).

W związku ze skargami Mieszkańców na młodzież, która szczególnie w nocy zakłóca porządek publiczny, nowa lokalizacja powinna być tak umiejscowiona, aby incydenty na przystanku nie zakłócały Państwa spokoju.

Lokalizację przeniesienia przystanku proszę zgłaszać na druku Wniosku udostępnionym:

pod linkiem: /htm/a/Wniosek-w-sprawie-lokalizacji-przystanku-autobusowego.docx

w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, oraz na tablicy sołeckiej w Redlinie.

/htm/a/Klauzula-informacyjna-RODO-1.docx

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2022 roku.

 

2022-04-07 13:57:45

Ostrzeżenie METEO

2022-04-07 13:21:20

Trening Orlik Zapraszamy

Dziś 07.04.2022 r. trening odbędzie się na Orliku, grupa I (7-9 lat) o godz. 15:00, grupa II (10-14) o godz. 16:30

2022-04-01 15:11:36

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WYŚMIERZYC

 

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t.j Dz. U. z  2020 r , poz. 1057  ze zm.)  oraz Uchwały Rady  Miejskiej w Wyśmierzycach NR XLII/179/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.  

 

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza  otwarty  konkurs  ofert na  realizację zadań publicznych
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

 

1. Rodzaj zadania :

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych   dyscyplinach sportu;

b) szkolenie sportowe dzieci  i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności   fizycznej;

c) treningi i sparingi drużyn piłkarskich;

d) przejazdy zawodników na zawody ligowe, turnieje, imprezy sportowe, szkolenia;

e) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiązującym  terminarzem rozgrywek;

f) obsługa sędziowska  i medyczna  imprez;

g)  wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy;

h) opłaty związane z  uczestnictwem w zawodach i prowadzeniu zajęć.

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

  publicznego i o wolontariacie,

- inne podmioty , o których mowa w art.3 ust 3 w/w ustawy.


 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w/w zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przeznacza się kwotę 25 000.00 zł. słownie : dwadzieścia pięć tysięcy 00/100  zł.

4. Zasady przyznania dotacji:

Powierzenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

5. Oferta powinna zawierać:

Oferty należy składać na formularzu,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komisji  do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października  2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2057 ze zm.), w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania  tego zadania pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej.

Do oferty należy dołączyć:

-  aktualny odpis z KRS

-  aktualny statut stowarzyszenia

-  sprawozdanie z działalności z 2021 roku

Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

6. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową,

c) miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Wyśmierzyce oraz miejscowości wykazane
w terminarzu rozgrywek i  treningów,

d) zadanie wykonane będzie na rzecz mieszkańców gminy Wyśmierzyce.

7. Termin i  miejsce składania ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: “Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, w sekretariacie pokój 200, w terminie do dnia  25 kwietnia 2022 r. do godz.10.00.

8.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

a) Oferty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc;

b) Przy rozpatrzeniu ofert Komisja zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy oceni:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których realizowane będzie zadanie;

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

c)  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie.

d) wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

9. Realizacja zadań publicznych tego samego  rodzaju w roku 2021.

W 2021 roku  na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana została dotacja w wysokości  25 000,00 zł.

                                                                                    

Wyśmierzyce   01.04.2022 r.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Małgorzata Zajączkowska

 

2022-03-28 12:34:01

Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Wyśmierzyce przyjmujących obywateli Ukrainy

Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Wyśmierzyce przyjmujących obywateli Ukrainy

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 roku. Kwota świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę i może być przyznana na okres maksymalnie 60 dni.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i jest wypłacane z dołu.

Podstawą prawną przyznania i wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605).

Wnioski o przyznanie świadczeń są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach pok. 200 w godzinach pracy urzędu. Druki wniosków do pobrania
w urzędzie lub z załączonego pliku:

Osoba kontaktowa w sprawie wypełnienia wniosku – Małgorzata Zajączkowska.

2022-03-24 15:04:56

SESJA RADY MIEJSKIEJ

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30.03.2022 roku o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
  1. Sprawozdanie za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Wnioski radnych.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wnioski sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025
  2. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok
  3. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Wyśmierzyce, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
  4. w sprawie: utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Razem Silniejsi”.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

2022-03-24 14:43:23

KONKURS PLASTYCZNY

Burmistrz  Wyśmierzyc

ogłasza

konkurs plastyczny na wielkanocną kartkę świąteczną Gminy Wyśmierzyce

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną Gminy Wyśmierzyce. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów, którzy uczęszczają
do przedszkola i szkół na terenie gminy Wyśmierzyce i lubią rysować, malować czy wycinać.  Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych, których tematyka będzie związana
z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Prace, które zostaną wybrane przez komisję konkursową zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Najlepsza praca zostanie wydana w formie kartki świątecznej, która będzie wysłana wraz
z życzeniami świątecznymi do partnerów naszej gminy, instytucji i osób prywatnych.

Regulamin konkursu dostępny pod tym linkiem

Czekamy na Wasze prace!

2022-03-24 11:53:59

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWW2022/01

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr OWW2022/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.
świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
dziennego i pobytu całodobowego w Gminie Wyśmierzyce

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP

2022-03-14 09:18:04

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ ПОЛЬЩУ НА АВТОМОБІЛІ WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY WJECHALI DO POLSKI SAMOCHODAMI

2022-03-11 08:40:59

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

2022-03-09 14:33:13

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 16 marca 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2022-03-04 15:06:19

INFORMACJA DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

INFORMACJA DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje
strażakowi ratownikowi OSP, który:

1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

 1. w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,
 2. w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz

2) osiągnął:

 1. w przypadku mężczyzn – 65. rok życia,
 2. w przypadku kobiet – 60. rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Powyższe warunki należało spełnić do 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli osoba, która była członkiem OSP nie spełniła powyższych przesłanek do 31 grudnia 2021 r. to okres, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako członek OSP może doliczyć do okresu, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako strażak ratownik OSP, a więc po 1 stycznia 2022 r.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

1) od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,
2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
3) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,

zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Za osobę pełniącą funkcję publiczną należy uznać każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli tylko funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej podstawie prawnej osoba wykonuje funkcję publiczną .

 

 

 

Świadkiem nie może być:

1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP w celu jego zatwierdzenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

W celu weryfikacji oświadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów. Organ może odmówić potwierdzenia, w przypadku gdy uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach

Pod pojęciem działań ratowniczych – rozumie się każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

O innym miejscowym zagrożeniu rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usuniecie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków.

2022-03-03 08:55:51

MOC POLSKICH WARZYW

2022-03-03 08:51:54

SZKOŁA DLA UKRAINY

2022-03-02 14:26:04

POMOC DLA UKRAINY

POMOC DLA UKRAINY

 

 

Bardzo cieszy nas Państwa aktywność w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Wiemy wszyscy, jak trudna jest sytuacja i jak wielkie są potrzeby. Dlatego też podejmujemy kolejne działania.

 

Każda chętna osoba, która chce przekazać pomoc rzeczową, bądź zaangażować się w pomoc wolontaryjną, zna język ukraiński, mogłaby zatrudnić  osoby zza wschodniej granicy może napisać do nas na adres: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl.

 

W punkcie znajdującym się w „Domu Seniora” przy ul. Pl. Wolności 11, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 11.30 oraz 15.30 – 17.00 wolontariusze przyjmować będą pomoc rzeczową  (środki czystości, żywność z długim terminem przydatności, śpiwory, materace, koce zwykłe i termiczne, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe i higieniczne, środki do pielęgnacji dzieci, np.: kremy pielęgnacyjne, wilgotne chusteczki).

 

Ponadto wszystkie osoby chętne, posiadające warunki lokalowe umożliwiające zakwaterowanie uchodźców prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonej deklaracji i po wypełnieniu złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach. Z zasobów mieszkaniowych zadeklarowanych przez Państwa, korzystać będziemy w zależności od potrzeb.

 

            Deklaracja o chęci przyjęcia uchodźców

 

Chcemy stworzyć bazę danych kwater, do których będą kierowani uchodźcy. Prosimy  również o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach osób przybyłych z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. do swoich przyjaciół, znajomych, bądź członków swoich rodzin. Da nam to możliwość identyfikacji przybywających na nasz teren osób z Ukrainy i udzielenie potrzebnego wsparcia.                                   

                                                                                     Deklaracja przyjęcia uchodźców

 

 

 

 

Zachęcamy do wpłat na konto Caritas Polska:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526SWIFT: BPKOPLPW

Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Tytułem: UKRAINA

CARITAS POLSKA

ul. Okopowa 55

01-043 Warszawa

2022-03-02 13:24:24

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, інформація для біженців з України