Aktualności - 4

sortuj:

2022-10-11 08:47:59

Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Wyśmierzyce.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach publikuje zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych z tereniu miasta i gminy Wyśmierzyce.

2022-10-10 11:42:31

Zaproszenie na Dni Otwarte Inżyniera Budownictwa "Dzień Otwarty Inżyniera Budownicta. Budowa, eksploatacja, remont twojego domu"

Urząd Miejski w Wyśmierzycach zgodnie z prośbą Mazowieckiego Urzęfu Wojewódzkiego w Warszawie zamieszcza zaproszenie na Dni Otwarte Inżyniera Budownictwa. Treść zaproszenia w linku,

2022-10-10 09:31:57

Dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) można pobrać ze strony internatowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Pomoc w wypełnieniu wniosku i szczegółowych informacji udziela Małgorzata Zajączkowska, mail: m.zajaczkowska@wysmierzyce.pl lub tel. 48 615 70 03 wew. 103.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;

– osobiście w Sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 

2022-10-05 11:56:23

Informacja o punkcie dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.

Uprzejmie informujemy, iż na terenie gminy Wyśmierzyce został utworzony punkt poboru tabletek ze stabilnym jodem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach (Ośrodek Zdrowia) przy ul. 1000-Państwa Polskiego 8, 26-811 Wyśmierzyce.

Jednocześnie informujemy, że wydanie preparatu w punkcie nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkt wydawania preparatu będzie nieczynny.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

2022-09-29 15:18:34

Bezpłatne szkolenia On-line z zakresu Apiterapii oraz Miodu Pitnego z własnej pasieki

Zamieszczamy ofertę bezpłatnych szkoleń dotyczących Apiterapii oraz Miodu pitnego z własnej pasieki oraganizowanego przez Fundację Ekoostoja.

Więcej szczegółów na plakacie. Formularz zgłoszeniowy dostępny on-line pod podanym linkiem lub w wersji do wydruku i przesłania na adres e-mail : pszczelarstwo@ekoostoja.com

https://ekoostoja.com/2022/09/22/formularz-zgloszeniowy-3/ - Formularz zgłoszeniowy

2022-09-29 07:50:02

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Wyśmierzyce, dn. 28.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.55.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  05.10.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

    3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.08.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

    4. Przyjęcie protokołu z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   5. Przyjęcie protokołu z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   6. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

   7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

   8. Sprawozdanie Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

   9. Zapytania i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

   10. Interpelacje Radnych.

   11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza.

   12. Zapoznanie z projektem przebudowy oczyszczalni i dokończeniem kanalizacji

   13. Analiza ilości oczyszczanych ścieków a planowanie przepustowości nowej oczyszczalni.

   14. Przygotowanie Gminy do okresu zimowego.

   15. Sprawy Rożne.

   16. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

 

2022-09-27 12:15:34

Zawiadomienie o Awarii Wodociągowej we wsi Redlin.

W związku z awarią wodociągów we wsi Redlin, możliwe są utrudnienia w dostawie wody, na terenie wsi Redlin i Korzeń.

2022-09-26 09:38:56

Kampania edukacyjna w zakresie promocji dawstwa i transplantacji "Daj Życie"

W związku z apelem Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego zaproszenia do włączenia się w kampanię edukacyjną w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji "Daj życie" - której celem jest zwiększenie liczby pobrań wielonarządowych w Województwie Mazowieckim. wstawiamy link na YT do spotu promującego kampanię : https://youtu.be/LAIpwafPwIQhttps://youtu.be/LAIpwafPwIQ 

2022-09-23 10:13:10

Zawiadomienie o LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 23.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.54.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  28.09.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

    3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

c) w sprawie : ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wyśmierzyce na rok szkolny 2022/2023.

    4. Zamknięcie obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    Stanisław Podpora

 

 

2022-09-16 14:34:25

Informacja

2022-09-16 11:41:16

Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Wyśmierzyce, dn. 16 września 2022 roku

 ROA.BR.0002.13.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22.09.2022 o godz. 9:00 w Małej Salce Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

     1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25.05.2022 r.

     4. Realizacja Planu Prac Komisji Rewizyjnej.

           a) Analiza realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

b) Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy.

c) Kontrola realizacji Funduszu Sołeckiego z roku 2021 dla sołectwa Korzeń-Klamy.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        Justyna Urbańczyk

 

 

2022-09-15 10:08:01

Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Wyśmierzyce, dn. 15 września 2022 roku

 ROA.BR.0002.12.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 20.09.2022 o godz. 11:00 w Małej Salce Konferencyjnej, następnie planowany jest objazd autobusowy na trasie Kostrzyn – Grzmiąca o godzinie 13:30

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z 18 V 2022 r.
 4. Realizacja Planu Prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

a) Analiza zadań podejmowanych w celu utrzymania porządku i czystości na obszarze Gminy.

b) Przedstawienie sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin biednych w tym wielodzietnych i osób samotnych, zakres podejmowanych działań w kierunku pomocy tym osobom.

c) Sprawy związane z aktualnymi problemami szkół ; podsumowanie początku roku szkolnego.

d) Aktualna sytuacja uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Wyśmierzyce.

e) Objazd autobusowy po okolicznych szkołach.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Edyta Kuflikowska

2022-09-13 14:14:58

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy zadania " KPP Białobrzegi remont elewacji oraz pokrycia dachu"

2022-09-12 08:02:41

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

2022-09-09 12:41:22

Zaproszenie do udziału w przetargu

Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza firmy do wzięcia udziału w przetargu

 na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej

 do gruntów rolnych na dz. ew. nr 210 obręb Jabłonna”

Z pełną treścią ogłoszenia można się zapoznać pod adresem:

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_2329

zgłaszanie ofert wyłącznie przez stronę:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

termin składania ofert:

23 września 2022r godz. 10:00

 

2022-09-08 14:56:52

Informacja - Odpady Komunalne

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bardzo prosimy o zgłaszanie się po nowe blankiety wpłat do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach - pokój 103.

Obecna stawka wynosi 24 zł od osoby na miesiąc.

2022-09-08 14:19:49

Program "Czyste Powietrze"

2022-09-08 08:33:28

Zawiadomienie o LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Wyśmierzyce, dn. 08.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.53.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  13.09.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022.

       4. Zamknięcie obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       Stanisław Podpora

 

 

 

2022-09-06 08:35:39

Informacja o zamknięciu Drogi Powiatowej

                                                                                  

2022-09-05 10:39:58

Zapewnienie dostępu do wiedzy - Sigma

2022-08-31 13:30:05

Lekcja o Funduszach Europejskich

1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.

 

„Lekcja o Funduszach Europejskich” skierowana jest do szkół Polski Wschodniej. Każdej edycji projektu towarzyszą ciekawe, nieszablonowe materiały edukacyjne, na podstawie których nauczyciele prowadzą lekcje dotyczące różnych zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Poprzez różnorodne materiały dydaktyczne, rozwijana jest nie tylko wiedza uczniów ale także ich umiejętności (współdziałanie) oraz postawy (przedsiębiorczość, zaangażowanie w życie społeczności, otwartość na potrzeby innych – w tym osób z niepełnosprawnością). Dotychczas projekt był realizowany na terenie 5-ciu województw Polski Wschodniej, gdzie cieszył się ogromną popularnością. Odbyło się blisko 4 tys. lekcji, w których uczniowie uczestniczyli bardzo chętnie. W tym roku, po raz pierwszy, oprócz dotychczasowych województw do projektu mogą przystąpić szkoły z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

 

- Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą  w niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję, że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom  rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez gry i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój swoich miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

 

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych: gry planszowe, broszury, upominki dla uczniów, a także konspekt lekcji, na podstawie którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest bezpłatny.

To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

 

Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść na stronę: www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowana do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

2022-08-30 11:33:19

Dyżury pracownika ODR

Informujemy, że w poniedziałek 05.09.2022 r. oraz 12.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach nie odbędą się dyżury pracownika ODR - Kamila Munika, ze względu na jego urlop.

2022-08-23 12:22:45

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

 

Wyśmierzyce, dn. 22 sierpnia 2022 roku

 ROA.BR.0002.11.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24.08.2022 o godz. 10:00 w siedzibie Domu Seniora w Wyśmierzycach ul. Plac Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 17 II 2022 r.

4. Przeprowadzenie dyskusji na temat zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 r. jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce-Paprotno-Olszowa na odcinku „od skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w miejscowości Paprotno do skrzyżowania z drogą krajową".

5. Przygotowanie odpowiedzi na Pismo od Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

6. Sprawy różne

7. Zamknięcie obrad Komisji Budżetu i Finansów

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów     

                                                                                                                                                                                  Andrzej Jastrzębski              

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2022-08-23 09:14:24

II Zawody Spławikowe

2022-08-19 14:43:45

Zmiana Godzin Pracy Urzędu

KOMUNIKAT !

 

W ZWIAZKU Z WYSOKIMI TEMPERATURAMI URZĄD MIEJSKI W WYŚMIERZYCACH W DNIACH 22.08.2022 – 26.08.2022 BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 6:00 – 14:00.

2022-08-19 10:26:11

Zaproszenie

2022-08-17 14:42:27

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 17 sierpnia 2022 roku

 ROA.BR.0002.52.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  24.08.2022 r. o godz. 11:00 w Domu Seniora, Plac Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

        1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

        2. Przyjęcie porządku obrad LII Sesji Rady Miejskiej.

       3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

      4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia    08 lipca 2022 roku ( protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. .213).

     5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

    6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

   7. Wnioski radnych i odpowiedzi Burmistrza.

   8. Interpelacje radnych.

  9. Zapytania Sołtysów i odpowiedzi Burmistrza.

 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

 a) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2022 roku.

b) w sprawie : ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

c) w sprawie : powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia  gminnego.

11. Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,

4. a/a.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

2022-08-12 10:45:13

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ

Pragniemy poinformować że transmisja na żywo z sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z przyczyn technicznych nie będzie realizowana w dniu dzisiejszym. 

Edit : Nagranie z Sesji jest już dostępne pod linkiem : https://wysmierzyce.wideosesja.pl/li-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-wysmierzycach-12-08-2022-r/

2022-08-08 14:11:20

Zawiadomienie o LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Wyśmierzyce, dn. 08.08.2022 roku

 ROA.BR.0002.51.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  12.08.2022 r. o godz. 11:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11 w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

 1. Zamknięcie obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Stanisław Podpora

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,

 

 

2022-08-08 11:54:31

OGŁOSZENIE

2022-08-08 10:51:10

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski W Wyśmierzycach przyjmie na staż osobę do pracy w punkcie zbierania odpadów w Wyśmierzycach.

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa mieszkańców gminy Wyśmierzyce w zakresie:
 • przyjmowania posegregowanych odpadów w punkcie zbierania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 • weryfikacji pochodzenia odpadów, potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami (ostatnia rata),
 • udzielania informacji, wskazywanie pojemników,
 • zgłaszania do UM w Wyśmierzycach wszelkich nieprawidłowości i usterek.
 • otwierania i zamykania bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
 1. Przygotowanie odpadów do transportu.
 2. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu
  o estetykę terenu PSZOK, koszeniu terenu zielonego, odśnieżaniu oraz utrzymywaniu
  w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów i pojemników.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie podań w Sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Wyśmierzycach w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

2022-08-08 10:50:09

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski W Wyśmierzycach przyjmie na staż osobę do pielęgnacji boiska sportowego
w Wyśmierzycach.

Zakres obowiązków:

Pielęgnacja zieleni murawy piłkarskiej i zieleni przystadionowej,

Kontrola stanu technicznego urządzeń sportowych,

Sprzątanie terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych,

Wykonywanie drobnych napraw,

Pomoc w organizacji wydarzeń sportowych.

 

Wymagania:

Dyspozycyjność, sumienność, obowiązkowość,

Umiejętność obsługi maszyn ogrodniczych np. kosiarki, podkaszarki.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie podań w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

2022-08-04 14:44:47

Komunikat

2022-07-29 08:27:00

OGŁOSZENIE