UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

 

archbaner

 

transmisje

 

 

Facebook New Logo

 

rso

 

m 1575fe247b70c9

.

 

Informacja

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wyśmierzycach

dot. składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na  nowy  okres  zasiłkowy  2017/2018

Okres zasiłkowy  2017/2018  rozpoczyna się od 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018r.  

Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków  rodzinnych na okres zasiłkowy  

 1. Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach,
 2. Zaświadczenie od komornika za rok 2016 o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go roku życia – dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 .
 4. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2016.
 5. Przekazy lub przelewy  pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub  ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny  oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2015.
 6. W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT -11 za dany rok.
 7. W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest  uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
 8. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. a)         formie opłacanego podatku,
 2. b)         wysokości przychodu,
 3. c)         stawce podatku,
 4. d)         wysokości opłaconego podatku

W przypadku gdy wniosek będzie również dotyczył dodatku do zasiłku rodzinnego:

z tytułu urodzenia dziecka

 1. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną  potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu ( według obowiązującego wzoru).

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy i na które dziecko.
 2. Zaświadczenie od pracodawcy o  okresie zatrudnienia.
 3. Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 4. Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego lub aktualny dokument ZUS RMUA od pracodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dodatek

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 1. Kopię aktu zgonu drugiego z  rodziców.
 2. Zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 3. Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.    

Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Wnioski należy składać w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wyśmierzycach

 1. A. Mickiewicza 75   pok.  Nr 115  

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

telefon  48 615 70 03   wew. 115

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wyśmierzycach

Justyna Bubek

 

 

Nie udziela się telefonicznie informacji na temat decyzji administracyjnych, terminów wypłat oraz innych informacji podlegających ochronie danych osobowych. Powyższe informacje można uzyskać jedynie osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

  3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .

 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
  Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł od 1 stycznia 2013 r.
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.
  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153, 00 zł miesięcznie.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1200 zł miesięcznie.
  Specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664 zł.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  – jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340, 00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80, 00 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 1. 60, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 80, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko .

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. Obywatelom polskim;
 2. Cudzoziemcom:
 3. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 4. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Terminy wypłaty świadczeń

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 Osobom pobierającym świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2014/2015 przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkół, ponadgimnazjalnych do

15. 09. 2015r., aby można było wypłacić zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

·         z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016,
·         z tytułu dojazdów do szkoły lub z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niewypłacenie ww. dodatków.

Dokumenty  niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2014/2015

Kryterium dochodowe:

Uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wynosi 574, 00 zł na osobę lub 664, 00 zł na osobę, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI z tytułu urodzenia dziecka  1922, 00 zł na osobę.

 1. Dokument Tożsamości – obojga rodziców i pełnoletnich dzieci (kopia+oryginały do wglądu);
 2. Akt Urodzenia dziecka lub dzieci, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – Zupełny akt urodzenia
 3. W przypadku zmiany stanu cywilnego – akt małżeństwa i wymieniony dokument tożsamości, wyrok o rozwodzie, akt zgonu małżonka (kopia + oryginał do wglądu)
 4. W przypadku zgonu jednego z rodziców dziecka – akt zgonu – ( kopia + oryginał do wglądu)
 5. Zaświadczenie   z właściwego Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich  członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2013 rok.
 6. Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2013 rok. (ZUS lub KRUS).
 7. W przypadku osób bezrobotnych – aktualny dokument  z PUP lub oświadczenie.
 8. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w 2013 roku.
 9. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu* uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( 2014 lub 2015 rok).

*- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. ²), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

10.W przypadku utraty dochodudokument potwierdzający utratę  dochodu (świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o odmowie przyznania renty) oraz  potwierdzenie rejestracji w PUP oraz wysokość zasiłku dla bezrobotnych (kopia decyzji).

11. Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (właściwy PIT)

12.Decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia+oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;

13.W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz tzw. „becikowe” – Zaświadczenie Lekarskie lub Zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz  udzielenie kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży  świadczenia zdrowotnego.

14.Zaświadczenie ze Szkoły potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę – dotyczy dzieci po 16 roku życia;

15.W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dokument potwierdzający Tymczasowe Zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

16.Orzeczenie o Niepełnosprawności Dziecka (kopia+oryginał do wglądu)

17.Prawomocny wyrok o rozwodzie, separacji oraz zasądzonych alimentach (kopia+oryginał do wglądu)

18.Prawomocny wyrok potwierdzający oddalenie powództwa o alimenty (kopia+oryginał do wglądu)

19.Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe) w roku 2013 (kopia+oryginał do wglądu)

20.Zaświadczenie od właściwego Komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku 2013;

21.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka (kopia+oryginał do wglądu);

22.W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy – zaświadczenie z gminy, w której są one zameldowane, że nie ubiegają się tam oświadczenia rodzinne;

23.W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – Nakaz Płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy 2013 lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2013;

24.umowa dzierżawy w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty  określanej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego: 

 1. Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego;
 2. Zaświadczenie  od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego przez pracodawcę, które musi zawierać:
 3. dane osobowe wnioskodawcy
 4. datę rozpoczęcia pracy wnioskodawcy i że ,,nadal pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą”
 5. od kiedy, do kiedy udzielony urlop wychowawczy
 6. na jakie dziecko
 7. kiedy urodzone

UWAGA

Jeżeli którykolwiek z członków rodziny wyjechał za granice w celach zarobkowych, uzyskał inny dochód lub go utracił, zawarł związek małżeński, wystąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, dziecko zostało skreślone z listy uczniów, uzyskano wyrok/ugodę o podwyższeniu lub obniżeniu alimentów, zaprzestano regulowania miesięcznych opłat związanych z pobytem dziecka w instytucji  zapewniającej całodobowe utrzymanie lub wystąpiły inne zmiany – przyjdź i poinformuj – unikniesz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami!

Zostałem poinformowany/a, że dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 oraz dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania w roku szkolnych 2015/2016 na dzieci, które ukończyły 16 r.ż. zostanie wypłacony po dostarczeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki w roku szkolnym 2015/2016.

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Wojciech Sępioł
oraz Zastępca Burmistrza Wyśmierzyc
Małgorzata Zajączkowska

Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godzinach 8.00-11.00,
                    po wcześniejszym
                    ustaleniu terminu.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Urząd jest czynny:

w poniedziałki - w godzinach
7:30 - 17:30

od wtorku - do piątku w godzinach 
7:30 - 15:30

 

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

LPM logo 2018 rgb

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 transmisje

 

 

pomoc prawna

 

 

gas system

 

 

FE POPC poziom pl 1 rgb

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1
FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg 
Kopia logo mikołaj